Näin suomalaiset asuvat

Ylivoimaisesti suosituin asumismuoto on omistusasuminen. Omistusasunnoissa asui vuoden 2015 lopussa kaksi kolmasosaa suomalaisista asuntokunnista. Vuokra-asujien osuus oli vastaavasti vajaa kolmannes.

Vuokra-asuminen on etenkin nuorten asuntokuntien asumismuoto. Asuntokunnan vanhimman henkilön iän kasvaessa vähenee vuokralla asuvien asuntokuntien osuus todella merkittävästi. Asuntokunnista, joiden vanhin henkilö on alle 30-vuotias, asui vuokralla 70 %. Vanhimman henkilön ollessa 30-44-vuotias, asui vuokra-asunnoissa enää 30 % asuntokunnista.  Yli 45 vuotta täyttäneistä vuokralaisasuntokuntia oli enää 21 %. Suomalaisten asuntokuntien keskikoko vuonna 2015 oli 2,04 henkilöä.

Suomessa on kaikkiaan n. 2,6 miljoonaa asuntokuntaa. Näistä 42 % on yhden henkilön talouksia.
Kahden henkilön talouksia on 33 %, kolmen  henkilön 11 % ja yli neljän henkilön talouksia 14 %.

Omakotitalot säilyttävät suosionsa

Omakotitalossa asuminen on edelleen talotyyppien mukaan tarkasteltaessa Suomen suosituin asumismuoto. Kaikista suomalaisista hieman yli puolet asuu omakotitalossa tai paritalossa. Kerrostaloissa asui reilu kolmannes suomalaisista. Rivitaloasuminen on selvästi luultua harvinaisempaa. Vain reilu kymmenesosa suomalaisista asuu rivitaloasunnoissa.

Talotyyppikohtaisessa asumisessa on toki merkittäviä alueellisia eroja. Onhan selvää, että tiheästi asutuilla kaupunkialueilla kerrostaloasuminen on selvästi yleisin asumismuoto. Toisaalta haja-asutusalueilla taas omakotiasuminen on käytännössä ainoa asumismuoto.

Melko tilavasti asutaan

Asuntojen pinta-ala henkilöä kohden oli kaikkien asuntokuntien kohdalla 39,6 m² henkilöä kohden. Suurimmillaan pinta-ala henkilöä kohden on yhden hengen asuntokunnissa (59,1 m²).  Asuntokunnan koon kasvaessa pinta-ala henkilöä kohden luonnollisesti laskee, mutta neljän henkilön asuntokunnissakin tilaa on lähes 30 m² henkilöä kohden. Neljän hengen asuntokunnan asunnon keskikoko maassamme on n. 114 m².

Kuitenkin n.  10 %  suomalaisista asui ahtaasti vuoden 2015 lopussa. Ahtaasti asuvaksi katsotaan asuntokunta, joissa on enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti.  Yleisintä ahtaasti asuminen on lapsiasuntokunnissa erityisesti suurissa kaupungeissa. Lapsiasuntokunnista peräti  74 % asuu ahtaasti.
Ahtaasti asuminen on kasvanut erityisesti vieraskielisten asuntokunnissa.

Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT), Asunnot ja asuinolot verkkojulkaisu