Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävät sekä vastuut

Hallitus ja hallituksen jäsenten valinta

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee pääsääntöisesti yhtiökokous. Yhtiökokous on aina taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiöjärjestyksessä voi tosin olla määräys myös siitä, että alle puolet hallituksen jäsenistä voidaan valita muuten kuin yhtiökokouksen päätöksellä. Hallituksen jäsenyys on aina vapaaehtoista ja hallituksen jäsen voi erota koska tahansa ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallituksen jäsen voidaan myös erottaa. Päätöksen erottamisesta tekee se elin, joka on jäsenen valinnut. Yleensä yhtiökokous.

Tavallisesti yhtiön hallitus valitaan osakkeen omistajien keskuudesta. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei erillistä poikkeuslupaa ole myönnetty.

Hallituksen pääsääntöiset tehtävät

Hallituksen yleisenä tehtävänä on asunto-osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnasta asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös huolehtia kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta.

Hallituksella ei kuitenkaan ole oikeutta ryhtyä omalla päätöksellään toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai epätavallisen laajakantoisia tai, jotka olennaisesti vaikuttavat osakkaan huoneiston käyttämiseen tai vaikuttavat merkittävästi vastikkeenmaksuvelvollisuuteen tai muihin käyttämisen kustannuksiin.

Isännöitsijän nimittäminen

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on maininta isännöitsijästä tai yhtiökokous asiasta päättää, taloyhtiöllä voi olla isännöitsijä. Isännöitsijän nimittää hallitus, joka samalla sopii isännöitsijän tehtävistä ja palkkiosta. Isännöitsijä voi olla luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Yleensä isännöitsijätoimisto. Tällöin isännöitsijätoimiston on ilmoitettava hallitukselle, kuka heidän
palveluksessaan olevista henkilöistä toimii päävastuullisena isännöitsijänä.

Isännöitsijä toimii taloyhtiön hallituksen alaisuudessa ja valvonnassa. Pääsääntönä voidaan todeta, että isännöitsijä vastaa yhtiön jokapäiväisestä käytännön toiminnasta.

Vuosittainen selvitys korjaustarpeesta ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat vuosittaisen selvityksen tekeminen korjaustarpeesta yhtiökokoukselle. Korjaustarve käsittää rakennusten ja kiinteistön tarpeet. Suunnitelmaa on päivitettävä vuosittain, jotta osakkaat osaavat varautua siitä mahdollisesti seuraaviin kustannuksiin. Hallituksen on lain mukaan myös tehtävä taloyhtiölle kirjallinen pitkäaikaisempi yleensä viisi seuraavaa vuotta kattava korjaussuunnitelma. Suunnitelma on käsiteltävä lain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Muita hallituksen tärkeitä tehtäviä

Hallituksen tärkeitä tehtäviä ovat lisäksi muun muassa: yhtiön edustaminen sitä vaativissa tilanteissa ja neuvotteluissa. Hallitus myös antaa osakekirjat ja tekee niihin lain ja yhtiöjärjestyksen vaatimat merkinnät. Lisäksi hallitus pitää yllä osake- ja osakasluetteloa ja ylläpitää sitä ajantasaisesti. Luonnollisesti hallitus vastaa myös taloyhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisuuden valvonnasta.

Muista aina ennen asunto-osakkeen ostamista tutustua huolellisesti taloyhtiön yhtiöjärjestykseen, tilinpäätökseen, taloyhtiön hallituksen toimintakertomukseen ja edellä mainittuihin korjaussuunnitelmiin.

Yksityiskohtaisempaa lisätietoa saat asunto-osakeyhtiölaista ja esimerkiksi www.omataloyhtiö.fi -sivustolta.

Lähteet: Asunto-osakeyhtiölaki, SKVL:n Kiinteistönvälittäjän käsikirja, www.omataloyhtio.fi